موسیقی زبان است

امروز داشتم یک موسیقی گوش می کردم، همیشه می دانستم که موسیقی دان ها حر...