هنر مثل یک ابزار

هنر مثل یک ابزار
اگر کمی به عقب برگردیم و از خودمان سوال کنیم چرا انسان چاقو را ساخت؟...