کَنوا (Canva) یک وب سایت خوب برای تنبل‌ها

کَنوا (Canva) یک وب سایت خوب برای تنبل‌ها
یک همایشی شرکت کرده بودم که در آن یکی از اساتید گرافیک حرف جالبی زد. گ...