تفاوت طراحی و نقاشی

توصیفای زیادی برای شرح تفاوت طراحی از نقاشی وجود داره. توی تعریف سنتی،...