خیلی خطرناکه حسن!

خیلی خطرناکه حسن!
دیروز محمد ابوالحسنی در اصفهان برنامه ایی داشت تا تجربه خودش از دوران...