نقاشی پرتره با رنگ روغن

نقاشی پرتره با رنگ روغن
بالاخره بعد از سه چهار ماه انگیزه پیدا کردم سراغ کارای سنگین تر برم و...