فیض‌الله حقیقی، استاد 'هنر فرش دستباف' را بهتر بشناسیم

فیض‌الله حقیقی، استاد 'هنر فرش دستباف' را بهتر بشناسیم
همواره اصالت فرش ایرانی را در کارهایم حفظ کرده‌اماستاد فیض‌الله صفدرز...