گفت و گو با کارگردان فیلم پاپ

گفت و گو با کارگردان فیلم پاپ
هنر و تجربه این بار در اصفهان فیلمی متفاوت را به نمایش و نقد گذاشت، فی...