بحث کپی کاری در نقاشی فتورئال

دو سه سال پیش به اتفاق دوستم مافیای سیاه قلم(:)))))) رو تو اینستا کشف...