قصه های کوتاه: کارت پستال

قصه های کوتاه: کارت پستال
هر شب خواب می دیدم، هر شب. خواب می دیدم پستچی پشت دَر ایستاده است. با...